Parkgestaltningsprogram för Kanalstråket i Södertälje kommun. Stråket står inför förändringar med en breddning av kanalen och bostadsbebyggelse. Med stor hänsyn till områdets höga kulturvärden visar parkprogrammet hur de allmänna ytorna kan utvecklas och lyftas fram.

Uppdragsgivare: Södertälje kommun.

Utfört på WWL.