Färdigställande av vårdprogram för slottspark med anor från Vasatid. Kulturhistorisk dokumentation, målformuleringar samt skötselplan. Förfrågningsunderlag för markarbeten på borggård och i park för förbättrad dagvattenavrinning.

Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk.