Kungsholmen, Stockholm. Framtagande av förfrågningsunderlag samt bygghandlingar för ombyggnation av kulturskyddat gymnasium till studentbostäder. Torgbildning, takterraser, entréer samt förskolegård.

Uppdragsgivare: Svenska Bostäder i FU-fas, Serneke i BH-fas.

OM PROJEKTET
Leonie Geisendorf och Walter Bauer gestaltade tillsammans utemiljöerna vid St Görans Gymnasium. Bauer stod för den översiktliga situationsplanen, planteringar och detaljer på terrasser, murar och räcken. Geisendorf gjorde ritningar över stensättningsmönstret på den öppna skolgården och inne i entréhallen. Den 15de oktober 1960 var det enligt Bauer dags för slutbesiktning av markentreprenaden.

Walter Bauer var vid denna tid en av Sveriges mest namnkunniga landskapsarkitekter. Han startade sitt kontor 1946 och i över fem decennier arbetade han med såväl offentliga anläggningar som privatträdgårdar, bostadsområden, slottsparker, hotell och kontor. Även takträdgårdar var en av hans specialiteter. Möjligen var det detta som gjorde att han kopplades in på projektet St. Görans Gymnasium där han ritade umgängesytor och planteringar på flera av takterrasserna.

På St. Görans Gymnasium återfinns många av de drag som är typiska för Bauers finstämda landskapsarkitektur. Formspråket är enkelt och funktionellt. Materialen är förhållandevis få och av god kvalitet. Vackra berghällar sparas i landskapet och kring dessa infogas växtlighet med ett mjukt formspråk. Mot detta ställs kontrasterande raka och funktionella inslag. Det tydligaste exemplet är skolgården som dras ut i en närmast kvadratisk terrass och som stilfullt länkas ner med trappor i två riktningar där marken fallit undan.

Vid ombyggnationen har mycket stor hänsyn tagits till Bauers och Geisendorfs ursprungliga gestaltning. Den stora skolgården hade med tiden fått sättningar och hela ytan har satts om med den ursprungliga stenen och efter de historiska ritningarna. Nya tider innebär dock nya krav och ombyggnationen har medfört tex nya entrélägen, krav på förbättrad tillgänglighet och önskade privata uteplatser. Detta har infogats med stor hänsyn till den ursprungliga formidén och materialen som tillförts idag är de samma som användes på 60-talet: gatsten och trappor av granit, hällar av skiffer, murar av tegel och detaljer i svartmålat smide.

På den översta takterrassen hade eleverna på 60-talet gymnastik. Även dagens studenter kan röra på sig då de njuter av den vidstäckta utsikten – dagens version är ett utegym.